12.04.2017. Share

Обавјештење за власнике фарми перади о програмима контроле салмонелозе у 2017. години

ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за привреду и пољопривреду

Обавјештење за власнике фарми перади о програмима контроле салмонелозе у 2017. години

Обавјештавају се власници фарми перади да је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске донио Програм контроле салмонелозе у јатима пилића врсте Gallus gallus узгајаних за производњу меса (товних бројлера) у Републици Српској у 2017. години, Програм контроле салмонелозе у јатима кока носиља и производње конзумних јаја врста Gallus gallus у Републици Српској у 2017. години и Програм контроле салмонелозе код одраслих расплодних јата (расплодна јата у производњи) врсте Gallus gallus у Републици Српској у 2017. години. („Службени гласник Републике Српске“, број 33/17).

Ступањем на снагу наведених програма престају да важе програми контроле салмонелозе у 2016. години ( „Службени гласник Републике Српске“, број 37/16).

Салмонелоза је зооноза и налази се на листи заразних и паразитских болести Свјетске организације за здравље животиња (OIE) и њена појава се мора пријавити ветеринарској служби и сузбијати по закону.

Програми контроле се спроводе над свим јатима врсте Gallus gallus чији су производи, јаја, месо и производи од меса намјењени јавној потрошњи.

Контрола салмонелозе код одраслих расплодних јата према програму се спроводи над свим расплодним јатима врсте Gallus gallus са најмање 250 јединки на газдинству.

Фарме које спроводе програм морају бити уписане у Регистар фарми које води Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, а сви узгоји перади морају бити пријављени надлежној ветеринарској организацији на чијем се епизоотиолошком подручју налазе и морају бити под ветеринарским надзором у складу са прописима на снази.

Носиоци рјешења о упису у Регистар фарми дужни су у складу са програмом донијети своје интерне програме контроле ради откривања и сузбијања салмонелозе.

Интерни програми контроле се достављају на одобравање у Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, а садрже податке о фарми (локација, адреса, капацитет), тип производње по локацијама, начину узорковања, податке о надлежној ветеринарској организацији и друге значајне податке.

Узорковање и слање узорака, као и лијечење јата, спроводе надлежне ветеринарске организације, које о томе воде евиденцију.

Трошкове узорковања, слања узорака и лабораторијског испитивања у складу са програмом сноси власник животиња.

У складу са Законом о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 42/08 и 6/12) дужност власника животиња је да спроводе обавезне посебне превентивне мјере за заштиту становништва од зооноза и токсичних агенаса.

Живу перад у промету мора да прати Увјерење о здравственом стању животиња, које издаје надлежна ветеринарска организација на чијем се епизоотиолошком подручју налази фарма, ако су испуњени прописани услови за издавање.

Производе перади, јаја, месо и производе од меса у промету мора да прати Потврда о здравственом стању пошиљке производа животињског поријекла која се отпрема превозним средством у унутрашњем промету, а коју издаје надлежни ветеринарски инспектор (инспектор задужен за одређено административно подручје), ако су испуњени прописани услови за издавање.

За додатне информације можете се обратити Вашем ветеринару или ветеринарском инспектору Општинске управе Градишка.