11.10.2017. Share

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор спољних чланова Комисије за планирање општинског развоја и Комисије за просторно уређење

ОПШТИНА ГРАДИШКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за избор и именовања

Ј А В Н И   П О З И В
за избор спољних чланова Комисије за планирање општинског развоја и Комисије за просторно уређење

  1. Позивају се заинтересовани привредници и стручњаци из различитих области друштвеног живота да се пријаве на јавни позив за избор два члана Комисије за планирање општинског развоја. Комисија за планирање општинског развоја је радно тијело Скупштине општине и има пет чланова, од којих се три бирају из реда одборника, а два из реда привредника и стручњака из различитих области друштвеног живота.
  2. Позивају се заинтересовани научни и стручни радници, из области просторног уређења, да се пријаве на јавни позив за избор два члана Комисије за просторно уређење.

Комисије за просторно уређење је радно тијело Скупштине општине и има пет чланова, од којих се три бирају из реда одборника, а два из реда научних и стручних радника.

Надлежности комисија прописане су чл. 63. и 64. Пословника о раду Скупштине општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 6/17). Пословник је објављен на интернет страници Општине те се на тај начин заинтересовани кандидати могу ближе упознати са организацијом и надлежностима комисија.

Уз пријаву на Јавни позив, у којој је потребно навести име и презиме подносиоца, адресу становања, број телефона и назначити назив комисије за коју се подноси пријава, потребно је да заинтересовани кандидат достави своју биографију.

Јавни позив отворен је до 18. октобра 2017. године а пријаве се предају у згради Општинске управе Градишка, Видовданска 1А Градишка.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

                                                                                                         Предсједник Комисије

                                                                                                        Томислав Ковачевић с.р.