02.10.2017. Share

OBAVJEŠTENJE – Javni poziv za povjeravanje obavljanja tržničke djelatnosti na malo na stočnim pijacama Gradiška i Nova Topola

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se sva zainteresovana pravna lica da je objavljen Javni poziv za povjeravanje obavljanja tržničke djelatnosti na malo na stočnim pijacama Gradiška i Nova Topola.
Ponude za učešće u Javnom pozivu se predaju na protokol Opštinske uprave službe Opštine Gradiška, ulica Vidovdanska 1A (kancelarija br.7) u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja obavještenja tj. zaključno sa 17. 10. 2017. godine do 12:00 časova.

Otvaranje ponuda će se izvršiti dana 19. 10. 2017. godine u 12:30 časova. 

Cjelokupan tekst Javnog poziva  objavljen je na Oglasnoj ploči Opštinske uprave opštine Gradiška i web stranici www.opstina-gradiska.com

Sve informacije o uslovima učešća u Javnom pozivu i potrebnoj dokumentaciji, mogu se dobiti u Opštinskoj upravi opštine Gradiška, kontakt osobe:
Zoran Tubin, tel. 051/810-344,
Nataša Golić, tel. 051/810-358.

                                                                                       NAČELNIK OPŠTINE

                                                                                                   Zoran  Adžić

Javni poziv možete preuzeti ovdje.
Obrazac ponude i prijave možete preuzeti ovdje.