Одјељење за економски развој

Одјељење за економски развој обавља послове локалне управе који се односе на развојно планирање из области привреде, туризма, угоститељства, занаства, трговине, статистике, културе, спорта и физичке културе, образовања, друштвене бриге о дјеци и омладини, здравства и социјалне заштите, промоцију могућих инвестиција у општини, успостављање контаката са потенцијалним иноулагачима, развој нових пословних зона, стимулисање запошљавања, израду докумената из области инвестиција и развоја на подручју општине, сарадњу са међународним институцијама у циљу реализације развојних пројеката, извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Општини, а односи се на дјелокуг рада одјељења.

Одјељење за развој има један одсјек:

  • Одсјек за развојне пројекте и међународну сарадњу

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:

ИГОР МАРЧЕТА