Školstvo

Sistem školstva na području opštine Gradiška čine javne ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja kao i ustanova za obrazovanje odraslih. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje odvija se kroz rad Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Lepa Radić“, čiji je osnivač Opština Gradiška. Mrežu osnovnih škola na području naše opštine čini sedam centralnih osnovnih škola sa 19 područnih odjeljenja kao i jedna osnovna muzička škola. Srednje obrazovanje se stiče kroz rad tri srednje škole: Gimnazije, Srednje stručne i tehničke škole i Tehničke škole. U 2005. godini u Gradišci je otpočeo sa radom Koledž za poslovni menadžment, koji je u 2007. godini preregistrovan u Visoku školu za poslovni menadžment „Primus“ Gradiška.

PREDŠKOLSKA USTANOVA

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Gradišci ima dugu tradiciju. Djelatnost predškolskog obrazovanja uređena je Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 119/08 i 1/12), a na području naše opštine se odvija kroz rad Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Lepa Radić“ čiji je osnivač Opština Gradiška.
Javna predškolska ustanova se bavi vaspitanjem i obrazovanjem djece od 6 mjeseci do 6 godina.
Ustanova se sastoji iz tri vrtića i to:

 • Cipelići (Senjak),
 • Pčelice (Centar) i
 • Leptirić (Nova Topola).

U radu je zastupljeno nekoliko programa, i to:

osnovni cjelodnevni program u trajanju od 11,30 časova dnevno i
kraći periodični programi do tri sata dnevno
Radno vrijeme ustanove je od 06,30 do 18,00 časova.

Predškolska ustanova kontinuirano radi od 1971. godine i trenutno djelatnost obavlja u dva gradska vrtića i dječijem vrtiću u Novoj Topoli.

U 2013. godini izgrađen je novi vrtić u Novoj Topoli kome su mališani dali ime „Leptirić“ i čiji je kapacitet oko 80 djece.

U vrtiću „Pčelice“, čiji je kapacitet između 80 i 90 djece, u 2013.godini izvršena je sanacija objekta, urađena demit fasada, zamjenjena vanjska stolarija, te uređeno dvorište vrtića novim drvenim programom.

Takođe, i u vrtiću „Cipelići“ u 2014. godini provedene su određene aktivnosti koje su uticale na poboljšanje uslova za normalno odvijanje vaspitno-obrazovnog rada.

Predškolska ustanova obilježava niz manifestacija i priređuje brojne priredbe, kako na nivou grada tako i u okviru same ustanove.

Osnovno obrazovanje

Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju uređena je djelatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja kao dio jedinstvenog sistema obrazovanja Republike Srpske. Pomenutim zakonom definisano je da osnovno obrazovanje traje devet godina (tri trijade), da je besplatno i obavezno za svu djecu, po pravilu, od šest do petnaest godina. Takođe je regulisano osnovno muzičko i baletno obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje djece sa posebnim potrebama (specijalna odjeljenja), te osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih.

Nastava i programski zadaci vrše se u 7 centralnih škola i 19 područnih odjeljenja. Na području opštine radi i Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“.

Osnovne škole na području opštine Gradiška

 • Osnovna škola „Vasa Čubrilović” Gradiška (nema područnih odjeljenja)
 • Osnovna škola „Danilo Borković” Gradiška (nema područnih odjeljenja)
 • Osnovna škola „Kozarska djeca” Gradiška (ima jedno područno odjeljenje u Orahovi)
 • Osnovna škola „Mladen Stojanović” Gornji Podgradci (ima pet područnih odjeljenja, i to u:
 • Vrbaškoj, D. Podgradcima, Jablanici, Bistrici, Bukviku, Šimalovskoj)
 • Osnovna škola „Petar Kočić“ Nova Topola (ima sedam područnih odjeljenja i to u: Mašićima, D.
 • Karajzovcima, Petrovom selu, Vakufu, Vilusima, Kočićevu i G. Karajzovcima)
 • Osnovna škola „Sveti Sava” Dubrave (ima dva područna odjeljenja i to u: Lamincima i Novom selu)
 • Osnovna škola „Vuk Stefanović Karadžić” Turjak (ima četiri područna odjeljenja i to u: Grbavcima,
 • Cimirotima, G. Jurkovici i S. Jurkovici) i
 • Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić” Gradiška

Srednje obrazovanje

Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju regulisana je djelatnost srednjih škola, u kojima se ostvarenjem nastavnog plana i programa u skladu sa zakonom stiče srednje obrazovanje.
Srednje obrazovanje nije obavezno. Upis učenika u srednju školu vrši se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje osnivač.

Sredstva za rad škola koje osniva Republika obezbjeđuju se iz budžeta Republike, budžeta Opštine, odnosno Grada i drugih izvora. Opština kroz Budžet opštine obezbeđuje sredstva za materijalne troškove srednjih škola, usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika, te dio sredstava za investicije u skladu sa mogućnostima.

Nadzor nad radom škola vrši Ministarstvo prosvjete i kulture, Republički pedagoški zavod i Republička uprava za inspekcijske poslove.

Srednje škole na području opštine Gradiška

 • Gimnazija Gradiška
 • Srednja stručna i tehnička škola Gradiška
 • Tehnička škola Gradiška

Visoka škola za poslovni menadžment „Primus“ Gradiška

Sve informacije na: http://primus-gradiska.org/