Предсједник

Миленко Павловић

Права и дужности:


бира се на конститутивној сједници из реда одборника већином гласова од укупног броја одборника,

  • представља Скупштину,
  • учествује у припремама, сазива и води сједнице Скупштине,
  • иницира стављање на дневни ред сједница Скупштине и радних тијела Скупштине питања из надлежности Скупштине,
  • осигурава поштивање начела и одредби Пословника о раду Скупштине општине Градишка, као и пословника радних тијела Скупштине,
  • осигурава реализовање права и дужности клубова одборника током припреме и одржавања сједница Скупштине,
  • води сједнице у складу са принципима најбољих пракси демократског парламентаризма и одредбама Пословника,
  • осигурава сарадњу Скупштине и Начелника општине, те прати реализацију одлука и закључака Скупштине,
  • ради на остваривању сарадње са Скупштинама других општина, те другим органима и организацијама,
  • потписује акта усвојена од Скупштине и

врши друге послове утвђене законом, Статутом и Пословником.