Стручна служба СО

Стручна служба Скупштине општине обавља стручне и административне послове за потребе Скупштине општине и њених радних тијела.

Стручном службом Скупштине општине руководи Секретар Скупштине општине.

в.д. СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

НЕМАЊА ПАНИЋ