Na obszarze Gminy Gradiszka, obok trzech konstytutywnych narodów, strukturę ludności tworzą również członkowie mniejszości narodowych. Obok ludności romskiej, która jest najliczniejszą mniejszością narodową, obszar gminy zamieszkują także Czarnogórcy, Polacy, Ukraińcy, Niemcy oraz inne narodowości.

Gmina nie dysponuje wiarygodnymi danymi na temat liczby mieszkańców należących do mniejszości narodowych oraz wykazem, które mniejszości narodowe występują na obszarze Gminy. Danych tych nie można potwierdzić bez spisu ludności, który powinien obejmować poruszaną kwestię.
Informacje dostępne na podstawie spisu ludności z 1991 r. nie mogą być traktowane jako podsatwa do ewentualnej oceny.

Według wspomianego spisu z łącznej liczby 60.062 mieszkańców, jako Jugosłowianie zadeklarowało się 3.245 osób, a jako inni 1.518 osób. Biorąc pod uwagę, że część ludności konstytutywnych narodów oraz mniejszości narodowych w tamtym okresie zadeklarowało się jako Jugosłowianie, to na podstawie ostatniego spisu ludności nie można określić dokładnej liczby obywateli, którzy należeli do mniejszości narodowych.

W okresie od 1991 r. do czasów obecnych na obszarze Gminy doszło do wielkiej migracji ludności, spowodowanej wybuchem wojny oraz wydarzeniami powojennymi. Przez co podawanie szacunkowej liczby przedstawicieli mniejszości narodowych wydaje się wątpliwym przedsięwzięciem. Dodatkowo, wyniki spisu ludności z 2013 r, nie zostały jeszce oficjalnie ogłoszone.

Dzięki pracy Urzędu Gminy, prawa wszystkich obywateli są równe niezależnie od deklarowanej tożsamości czy wyznawanej religii. Z wyjątkiem populacji romskiej, która w swoich postulatach podkreśla przynależność narodową, w gminie nie pojawiają się żadne żądania, które by podkreślały przynależność do mniejszości narodowej. Tym samym wszystkie strony dążą do swoich praw

w obrębie dostępnych zapisów ustawowych, co też pokazuje, że większość przedstawicieli mniejszości narodowych czuje się częścią społeczności, wśród której mieszka.

Instytucja publiczna jaką jest Centrum Pomocy Socjalnej systematycznie realizując działaność

w ramach swojego madatu, świadczy usługi wszystkim mieszkańcom gminy, zarówno członkom narodów konstytutywnych, jak również mniejszości narodowych. Po przeanalizowaniu liczby interesantów, można stwierdzić, że wśród osób zainteresowanych, największy procent stanowią przedstawiciele mniejszości romskiej będącej zarazem najliczniejszą mniejszością narodową
w gminie Gradiszce.

W okresie od 26 listopada do 29 grudnia 2009 r. Centrum Pomocy Socjalnej na obszarze gminy Gradiszka wykonało spis w celu określenia stanu oraz potrzeb członków romskiej mniejszości narodowej. Wykaz został przeprowadzony z polecenia  Rady Ministrów BiH oraz Ministerstwa Praw Człowieka i Uchodźców. Głównym przedmiotem zainteresowania było określenie warunków,
w jakich żyje ludność romska zarówno na poziomie państwowym, jak również lokalnym. Uzyskane dane są przydatne w określeniu: liczny populacji romskiej oraz gospodarstw domowych, warunków mieszkaniowych, poziomu wykształcenia, zatrudnienia, integracji oraz uczestnictwa w życiu społeczności. W analizowanym okresie, w gminie Gradiszka odnotowano 130 romskich gospodarstw domowych (410 osób). Spis został przeprowadzony na podsatwie pracy w terenie oraz dostępnej dokumentacji urzędowej, według zasady dobrowolności. Z tego względu część godpodarstw domowych (około 20 gospodarstw) nie została ujęta w wykazie. Wyniki spisu zostały przekazane Ministerstwu Praw Człowieka i Uchodźców do dalszej obróbki oraz stworzenia jednolitej bazy danych. Wspomniana unikatowa baza danych w dalszym ciągu jest w przygotowaniu, jednakże osoby zainteresowane mogą korzystać z ewidencji formularzy znajdujących się w Centrum. Podsumowując, można stwierdzić, że istnieją istotne dane o położeniu społeczno-ekonomicznym członków narodowości romskiej na obszarze gminy Gradiszka, które są wykorzystywane w pracy Centrum. Centrum Pomocy Socjalnej nie prowadzi ewidencji liczby oraz zestawień położenia społecznego członków mniejszości narodowych. Wyjątek stanowi rejestr osób korzystających z pomocy socjalnej Centrum.

W oparciu o ewidencję Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Gminy Gradiszka, w obrębie gminy Gradiszka aktywne są  cztery niżej wymienione stowarzyszenia mniejszości narodowych:

Stowarzyszenie Czarnogórców i Przyjaciół „Luča“ Gminy Gradiszka – założone na zgromadzeniu założycielskim 18.11.2009 r. Swoją oficjalną działalność rozpoczęło po wpisie do Krajowego  Rejestru Sądowego, do rejestru stowarzyszeń w dniu 15.01.2010 r.Аdres: Majora Milana Telića 5, Gradiszka

Przewodniczący stowarzyszenia: Tonko Janković

Теlefon/faks: +387 51 825-101

Poczta elektroniczna: luca.gradiska@gmail.com

                                         Strona internetowa: https://sites.google.com/site/lucagradiska/

 

Stowarzyszenie Polaków i Przyjaciół „МAKGminy Gradiszka – założone 14.11.2010 r. Swoją oficjalną działalność rozpoczęło po wpisie do Krajowego  Rejestru Sądowego, do rejestru stowarzyszeń w dniu 13.03.2011 r.Аdres: Župna kuća Ćelinovac бб, Gradiszka

Prezes stowarzyszenia: Marija Buganik

                                                                                  Теlefon: 065/678-889

                                                                                  Poczta elektroniczna: udruzenje.mak@hotmail.com

Stowarzyszenie Ukraińców Украјинаца „Werchowyna“ Gminy Gradiszka  – założone 04.12. 2011 r.Аdres: Cerovljani 45, Gradiszka

Prezes stowarzyszenia: Danijela Leščen

Telefon: 065/727-828

Poczta elektroniczna:  uu.verhovena@gmail.com

Stowarzyszenie Romów Gminy Gradiszka –założone 05.10.2000 r.

Adres: Vidovdanska бб, Uglovnica 2, Gradiszka

Prezes stowarzyszenia: Saša Mašić

                                                                               Теl/faks: 051/814 – 179
                                                                               Poczta elektroniczna: urgradiska@yahoo.com

Strona internetowa: http://www.savezromars.org/