Zamjenik načelnika opštine

Оgnjen Žmirić

Prava i dužnosti:


  • zamjenik načelnika izvršava dužnosti koje mu povjeri načelnik opštine,
  • zamjenik načelnika zamjenjuje načelnika i djeluje u njegovo ime kada je načelnik odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti,
  • zamjenika načelnika bira Skupština opštine, na prijedlog načelnika, u postupku predviđenom za izbor predsjednika Skupštine opštine, utvrđen Statutom i Poslovnikom Skupštine opštine,
  • mandat zamjenika načelnika traje do kraja mandata načelnika opštine, odnosno Skupštine opštine.