Zdravstvo

Nosioci zdravstvene zaštite na području opštine Gradiška su zdravstvene ustanove, u državnom sektoru:

  • Opšta bolnica,
  • Dom zdravlja i
  • Apotekarska ustanova

i privatnom sektoru:

  • privatne medicinske i stomatološke ordinacije i apoteke

JU OPŠTA BOLNICA GRADIŠKA

Opšta bolnica u Gradišci je osnovana u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti od strane Vlade Republike Srpske na principu podjednake dostupnosti svim građanima (oko 105.000) sa područja opština Gradiška, Srbac i Kozarska Dubica.

Osnovna djelatnost bolnice koja podrazumijeva obavezu i brigu u vezi sa pružanjem usluga sekundarne zdravstvene zaštite stanovništvu.

JU „DOM ZDRAVLjA“ GRADIŠKA

Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja“ Gradiška stanovništvu opštine Gradiška pruža zdravstvene usluge iz oblasti primarne i dijela sekundarne zdravstvene zaštite u okviru sljedećih djelatnosti:

– Porodična medicina,
– Laboratorijska dijagnostika primarnog i sekundarnog nivoa,
– Radiologija,
– Higijensko-epidemiološka zaštita,
– Stomatološka zaštita,
– Hitna medicinska pomoć sa prevozom pacijenata,
– Zaštita mentalnog zdravlja u zajednici,
– Fizikalna rehabilitacija u zajednici,
– KSZ – pedijatrija i
– KSZ – ginekologija.

Organizacione cjeline su sljedeće službe i centri:

– Služba porodične medicine,
– Konsultativno-specijalistička služba,
– Higijensko-epidemiološka služba,
– Služba laboratorijske dijagnostike i
– Stomatološka služba.

Na području opštine radi 26 timova porodične medicine, a pacijentima je od jula prošle godine na usluzi novoformirani Primarni tim. Ovaj tim je smješten u prostrijama Hitne pomoći i njegov zadatak je da prima pacijente kojima, zbog mnogih razloga nisu dostupni njihovi porodični ljekari.

Pored Primarnog tima porodične medicine u 2013. godini je formirana i Patronažna služba čiji je osnovni zadatak da popuni vakuum između pacijenata i ljekara. Ova služba, između ostalog, vrši kontrolu i uvid nad primjenom propisane liječničke tarapije, obilazi teško oboljele pacijente i pacijente u stanju socijalne potrebe, koji nisu u mogućnosti da dođu do ljekara.

JZU „Apoteka Gradiška“

Javna zdravstvena ustanova „Apoteka Gradiška“ funkcioniše u ovom obliku organizovanja od 29. maja 2009. godine, kada je Skupština opštine Gradiška donijela Odluku o njenom organizovanju. Od 25. aprila 1994. godine do navedenog datuma, ova ustanova je obavljala djelatnost pod nazivom „APOTEKARSKA USTANOVA“ p.o. Gradiška.

Organizacione cjeline su službe, i to:

1. SLUŽBA APOTEKA I APOTEKARSKIH STANICA

U sastavu ove službe je mreža apoteka i apotekarskih stanica koje pokrivaju cjelokupno područje opštine Gradiška snabdijevanjem osiguranika i stanovništva lijekovima, medicinskim sredstvima i sanitetskim materijalom.

Apoteke su „Centar“, „Zdravlje“ i „Menta“ u Gradišci, „Nova Topola“ u Novoj Topoli, „Kozara“ u Gornjim Podgradcima, „Herba“ u Orahovi i „Farmacija“ u Laktašima.

Apotekarske stanice su „Turjak“ i „Laminci“ koje rade paralelno sa timovima porodične medicine Doma zdravlja Gradiška u tim mjestima.

U svakoj apoteci i apotekarskoj stanici mogu se dobiti lijekovi na recept sa Pozitivne liste lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pod istim uslovima kako je to regulisano važećim propisima.

2. SLUŽBA ADMINISTRATIVNO-STRUČNIH POSLOVA
Ova služba obavlja sve stručne ekonomsko-finansijske, komercijalne, marketinške, pravne i tehničke poslove koji su obavezujući i neophodni za zakonit rad ustanove.

3. „GALENFARM“ d.o.o. Gradiška

Odlukom Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Gradiška“ Gradiška od 7. juna 2010. godine osnovano je društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom: „Galenfarm – proizvodnja lijekova i galenskih proizvoda“.
Dana 1. januara 2011. godine „Galenfarm“ je započeo samostalan rad.
„Galenfarm“ u okviru svoje osnovne djelatnosti proizvodi sljedeće farmaceutske preparate:
– Lijekovi (kalii chloride – kombinovani prašak),
– Herbalni ljekoviti proizvodi,
– Dijetetski proizvodi i
– Galenski proizvodi.